Przejdź do treści
banerstatyczny
Przejdź do stopki

Współpraca młodzieży i nauczycieli polsko-słowackich z zachowaniem wartości kulturowych regionów przygranicznych

Treść

Projekt europejski:
Współpraca młodzieży i nauczycieli polsko-słowackich z zachowaniem wartości kulturowych regionów przygranicznych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013

Cel projektu:
Tworzenie i wzmocnienie bezpośrednich kontaktów na terenach przygranicznych
pomiędzy polską i słowacką młodzieżą i nauczycielami z Gimnazjum Leonarda Stockela w Bardejovie i Gimnazjum w Muszynie a w szczególności:
1.Poznanie kultury (film, teatr) państw z których pochodzą zaprzyjaźnione szkoły.
2.Promocja tradycji ludowych (muzyka, kuchnia regionalna, stroje) regionu Saris i Sądeczyzny.
3.Rozwijanie zainteresowań historią kraju sąsiada z uwzględnieniem zabytków kultury pogranicza polsko-słowackiego.
4.Tworzenie warunków do lepszej komunikacji społecznej młodzieży i nauczycieli.
5.Kształtowanie postaw szacunku i zrozumienia dla wartości kulturowych kraju sąsiada. (zwalczanie stereotypów i ksenofobi).

Planowane działania:
1.Zarządzanie projektem. – W celu realizacji zadań powołany zostanie zespół zarządzający projektem. 2.Promocja projektu. – Koordynator projektu na zebraniach z rodzicami w szkole poinformuje o realizacji projektu, przedstawi jego cele i omówi zasady rekrutacji uczniów. Zostaną rozdane ulotki i rozwieszone plakaty, które będą stanowiły wizualną reklamą projektu. Zostanie uruchomiona strona internetowa (w języku polskim, słowackim i angielskim) administrowana przez Gimnazjum w Muszynie.
3.Kurs języka słowackiego – zajęcia z języka słowackiego w wymiarze 60h, prowadzone przez wykwalifikowanego nauczyciela ze Słowacji. Prowadzone w pracowni językowej z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych z wykorzystaniem mobilnego  interaktywnego ekranu dotykowego współpracującego z laptopem i projektorem.
4.Polsko-słowacki kurs językowy dla nauczycieli (15 h) – będzie to 1 wspólny 3 - dniowy wyjazd grupy polskich i słowackich nauczycieli połączony z tandemiczną nauką języka.
5.Wieczory kultury filmowej i teatralnej – będzie to 1 wspólny polsko - słowacki wyjazd młodzieży do kina w Nowym Sączu na film polski i 1 wyjazd do Teatru Groteska w Krakowie na sztukę teatralną połączony z wcześniejszymi zajęciami warsztatowymi w trakcie których uczestnicy będą mogli wyreżyserować własne przedstawienie teatralne i nakręcić własny materiał filmowy.
6.Podróże w historię – będą to warsztaty historyczne „Historia i tradycje regionalne Słowacji” realizowane w trakcie 4 spotkań w blokach 3h prowadzone przez wykwalifikowanego nauczyciela  oddelegowanego ze Słowacji.
7.Przysmaki kuchni regionalnej i regionalne hałasowanie – będzie to ogólnodostępna dla mieszkańców impreza plenerowa pod nazwą –„Muszyńsko-Baredejovskie granie” . Impreza odbędzie się  w amfiteatrze w Muszynie w trakcie jej trwania będą się prezentowały zespoły regionalne. Zostanie też przygotowana prezentacja kuchni regionalnej pod nazwą „Muszyńsko-Bardejovskie smaki”.
8.Wakacyjna szkoła językowa – 12 dniowy wyjazd młodzieży z Słowacji i Polski (40 uczniów) połączony z tandemiczną nauką języka. Uczniowie będą zakwaterowani w równych proporcjach wg podziału narodowego. W trakcie codziennych zajęć warsztatowych w grupach mieszanych (2h dziennie) będą tworzyli polsko-słowacki słownik podstawowych zwrotów komunikacyjnych. Zostanie też przeprowadzony kurs tańców regionalnych Słowacji i Polski.
9.Album – na podstawie materiałów (artykuły prasowe, zdjęcia, wywiadów) zebranych w trakcie trwania projektu zostanie przygotowana publikacja wydawnicza w formie albumu w formacie A4. Dodatkowo album będzie zawierał informacje jak dbać o dobra kultury oraz opracowany w trakcie wakacyjnej szkoły językowej słownik polsko – słowacki i zachęcał do uprawiania turystyki.
10.Konferencja podsumowująca – 1 dniowa konferencja w Muszynie w której wezmą udział wszystkie osoby zaangażowane w realizację projektu. Zostaną do udziału w niej zaproszeni: przedstawiciele władz samorządowych krajów partnerskich, kuratorium oświaty, przedstawiciele prasy lokalnej i telewizji. Na konferencji nastąpi prezentacja: przygotowanego albumu, uczestników projektu, zostaną szczegółowo omówione rezultaty projektu oraz omówione perspektywy dalszej współpracy. Uczestnikom konferencji zostaną wręczone albumy i ulotki promujące projekt.

Efekty realizacji:
Rezultaty projektu zostaną zrealizowane poprzez:
- dystrybucję 400 ulotek promocyjnych,
- dystrybucję albumu do 500 osób,
- dystrybucję plakatów i naklejek promocyjnych z którymi będzie miało
   styczność około 1000 osób.
- zorganizowanie zajęć z języka słowackiego dla 20 uczniów,
- zorganizowanie zajęć z historii regionalnej dla 20 uczniów,
- zorganizowanie wycieczek szkolnych dla 88 uczniów,
- zorganizowanie wakacyjnej szkoły językowej dla 44 uczniów,
- udział w konferencji podsumowującej – 100 osób,
- wejścia na stronę internetową projektu - 250 miesięcznie

142039