Przejdź do treści
ban2
ban6
ban3
baner4
Przejdź do stopki

Inauguracja roku szkolnego 2021/22 - informacje

Inauguracja roku szkolnego 2021/22 - informacje

Treść

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele!

Bardzo serdecznie witam Wszystkich Państwa w przededniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2021/2022. Najcieplej witam, najmłodszych uczniów, którzy dopiero rozpoczynają naukę – uczniów klas I. Proszę rodziców i wychowawców klas I o przekazanie im moich pozdrowień i powitania. Informuję, że nowymi nauczycielami w naszej szkole będą: Pani Izabela Bajorek i Pani Joanna Hobora, które w zastępstwie będą uczyły, pierwsza języka angielskiego, a druga doradztwa zawodowego. Natomiast nowym nauczycielem religii, pracującym za Księdza Mieczysława Koszyka, który zmienił parafię, będzie Ksiądz Robert Krzeszkowski. Ponadto znana już Państwu, Pani Magdalena Wojak pracująca do tej pory na świetlicy, od nowego roku szkolnego będzie uczyła geografii i plastyki.

W tym szczególnym dniu rozpoczęcia roku szkolnego pamiętajmy, o rocznicy wybuchu II wojny światowej. O tym co wydarzyło się w naszej ojczyźnie w dniu 1 września 1939r. Pamiętajmy zawsze o bohaterach tamtych czasów, pamiętajmy, że oni ginęli, byśmy mogli dzisiaj żyć w wolnej i niepodległej Polsce. Pamiętajmy o patronach naszej szkoły – Kurierach Sądeckich. Proszę wychowawców klas o uczczenie pamięci poległych minutą ciszy w trakcie spotkań z wychowankami w tym dniu.

Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2021/22 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Muszynie w systemie stacjonarnym, z nadzieją że tak upłynie cały rok szkolny i nie będziemy musieli przechodzić na zdalny tryb nauczania. Sytuacja związana z pandemią coronavirusa, która w tamtym roku szkolnym wielokrotnie zmuszała nas do organizowania zdalnego nauczania była dla wszystkich bardzo trudna. Mam jednak nadzieję, że gdyby w nowym roku szkolnym musiało do tego dojść, tak jak w tamtym roku, wszyscy podołamy temu zadaniu. W tym miejscy chciałbym jeszcze raz Państwa poinformować, że uczniowie klas VIII, którzy od marca 2020r. uczyli się zdalnie (z wyłączeniem września i października 2020r i maja i czerwca 2021r.) osiągnęli bardzo dobre wyniki na egzaminie ósmoklasisty. Wyniki z j. polskiego (7 stanin) były wyższe niż średnia wyników na poziomie gminy, powiatu, województwa i Polski. Wyniki z matematyki (6 stanin) były wyższe niż średnia wyników na poziomie gminy, powiatu i Polski. Wyniki z j. angielskiego (6 stanin) były wyższe niż średnia wyników na poziomie gminy, powiatu i Polski.

Informuję, że w trosce o bezpieczeństwo uczniów, rodziców i pracowników szkoły na podstawie zaktualizowanych wytycznych GIS i MEN wydałem nowe Zarządzenie nr 52/2020/2021 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Muszynie w sprawie procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii. Wypis z tego zarządzenia przekazuję Państwu poniżej i bardzo proszę o dokładne zapoznanie z nim Państwa dzieci.

Jakie są te najważniejsze ograniczenia związane z funkcjonowaniem naszej szkoły w warunkach epidemii? (wypis z zarządzenia)

Ogólne zasady:

Szczepienie - rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych.

Dezynfekcja - przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.

Dystans - minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m.

Higiena - częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Maseczka - w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu.

Wietrzenie - przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
2. Przy wejściach do budynku zorganizowana jest dla wszystkich strefa do odkażania rąk.
3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
4. Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk oraz regularnie napełniać dozowniki. Rekomenduje się, aby uczniowie po przyjściu do szkoły w pierwszej kolejności myli ręce wodą z mydłem.
5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły (do wyznaczonej przestrzeni wspólnej) , zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne w postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych.
6. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.
7. Ogranicza się, do niezbędnego minimum, przebywanie w szkole osób z zewnątrz (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do zastosowania środków ochronnych (maseczki), zachowania dystansu od innych osób (min. 1,5 m) oraz przebywania w wyznaczonych obszarach szkoły. Dodatkowo zaleca się dezynfekcję rąk lub użycie rękawiczek jednorazowych.
8. Uczniowie wchodzą do szkoły różnymi wejściami o różnych godzinach:

Wejście dla uczniów kl. I-II będzie otwarte: w godz. 7.40 do godz. 8.00, w godz. 11.25 do 11.40 i od 12.15 do 12.35 od strony parkingu szkolnego (wejście funkcjonujące dla tej grupy wiekowej już od 2014r.)
Uczniowie kl. Ia przychodzą do szkoły o godz. 7.40 a uczniowie kl. Ib o godz. 7.50 i są odbierani przez wychowawców klas / nauczycieli rozpoczynających zajęcia (pierwsza lekcja).

Wejście dla uczniów kl. III-VI będzie otwarte w godz. 7.30 do godz. 8.00, oraz na przerwach po zakończonych w danej klasie zajęciach, od strony ul. Rynek (wejście obok kawiarni Szarotka).

Wejście dla uczniów kl. VII-VIII będzie otwarte w godz. 7.45 do godz. 8.00, oraz na przerwach po zakończonych w danej klasie zajęciach, od strony ul. Rynek (wejście ewakuacyjne - budynek dawnego gimnazjum).

Wejście główne (od strony ul. Rolanda) otwarte będzie dla uczniów dowożonych do szkoły; uczniów, którzy przychodzą do szkoły po godz. 8.00; uczniów PZS; oraz osób trzecich w godzinach pracy szkoły.

W trakcie pobytu w częściach wspólnych szkoły (korytarze, szatnie, świetlica, biblioteka szkolna, toalety, gabinet pielęgniarki, sekretariat i inne) obowiązuje pracowników i uczniów zasłanianie ust i nosa lub zachowanie dystansu społecznego 1,5m.

9. Uczniowie na stałe mają przydzielone sale lekcyjne, w których się uczą:
kl.Ia-sala 322, kl.Ib-sala 323, kl.IIa-sala 320, kl.IIb-sala 313, kl.IIIa-sala 321, kl.IIIb-sala 312, kl.IVa-sala 202, kl.IVb-sala 203, kl.Va-sala 303, kl.Vb-sala 304, kl.VIa-sala 214, kl.VIIa-sala 213, kl.VIIb-sala 223, kl.VIIIa-sala 224, kl.VIIIb-sala 222, kl.VIIIc-sala 212.

10. Uczniowie na stałe mają przydzielone szatnie:
Uczniowie kl. I – mają szatnie na parterze a uczniowie kl.II na półpiętrze pomiędzy piętrem I a II Starej Szkoły. Uczniowie kl. III-VIII na stałe mają przydzielone boksy w szatniach.
1a - szatnia pomiędzy I i II piętrem SP; 1b - parter SP; 2a - szatnia nr 27; 2b – szatnia nr 29; 3a – szatnia nr 30; 3b – szatnia 33; 4a – szatnia nr 18; 4b - szatnia nr 32; 5a - szatnia nr 34; 5b - szatnia nr 16; 6a - szatnia nr 14; 7a - szatnia nr 12; 7b - szatnia nr 10; 8a - szatnia nr 8; 8b - szatnia nr 7, 8c - szatnia nr 6.

11. Podczas przerw na jednym korytarzu może przebywać tylko jedna klasa pod opieką nauczyciela dyżurującego, pozostali uczniowie pozostają w wyznaczonych salach pod opieką nauczyciela.

12. Został wprowadzony harmonogram wydawania posiłków na wydzielonych dla poszczególnych klas stołach:
Harmonogram wydawania posiłków:
a/ Uczniowie l-V – przerwa godz. 12.15 -12.35 (dot. dzieci nie uczęszczających na
świetlicę)
b/ Uczniowie VI-VIII – przerwa godz. 13.20 -13.35 lub przerwa wcześniejsza jeżeli ich
ostatnia lekcja kończy się o godz. 12.15 (dot. dzieci nie uczęszczających na
świetlicę, )
c/ Uczniowie uczęszczający na świetlicę spożywają posiłki w trakcie trwania lekcji 4,5 i
6 pod opieką wychowawców świetlicy pod warunkiem, że w danym dniu nie mają już
lekcji.

Bardzo proszę wszystkich Państwa o zrozumienie dla tych ograniczeń i stosowanie się do zasad wynikających z w/w zarządzenia. Rodziców i Nauczycieli proszę, o uświadomienie dzieci o konieczności ich stosowania. To wszystko w trosce o Państwa bezpieczeństwo, dzieci, rodziców ale i również wszystkich pracowników szkoły.

Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego życzę Wszystkim, by był on jak najbardziej owocny. By nauka dla uczniów nie była tylko nudnym i trudnym obowiązkiem, ale powodem do satysfakcji i dalszego rozwoju. Rodzicom życzę, dobrej współpracy ze szkołą, by przybliżała ona uczniów do osiągnięcia sukcesu. Nauczycielom - wielu sukcesów w pracy zawodowej.

Informacje dodatkowe:

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22 (1.09.2021r. - środa):

8.00 – Msza Św. w Kościele pod wezwaniem św. Józefa w Muszynie dla uczniów kl. VI, VII, VIII
ok. 9.00 – Spotkania uczniów klas VI,VII,VIII z wychowawcami, (ok. 45 minut) w wyznaczonych na stałe salach lekcyjnych (uczniowie wchodzą do szkoły wyznaczonymi wejściami mając zasłonięte usta i nos w przestrzeniach wspólnych szkoły stosując się do zasad sanitarnych, nie będzie wspólnej akademii

9.00 – Msza Św. w Kościele pod wezwaniem św. Józefa w Muszynie dla uczniów kl. O, I, II, III, IV, V.
ok. 10.00 – Spotkania uczniów klas I,II,III,IV,V z wychowawcami, (ok. 45 minut) w wyznaczonych na stałe salach lekcyjnych (uczniowie wchodzą do szkoły wyznaczonymi wejściami mając zasłonięte usta i nos w przestrzeniach wspólnych szkoły stosując się do zasad sanitarnych, nie będzie wspólnej akademii)

2. Od czwartku będą odbywały się lekcje wg podziału godzin, który zostanie przekazany uczniom na spotkaniach z wychowawcami w dniu 1.09. br. i zamieszczony na stronie internetowej szkoły (www.zso.muszyna.pl)

3. Biblioteka: Informacja dotycząca zasad odbioru podręczników i ćwiczeń zostanie przekazana w terminie późniejszym (podręczniki i ćwiczenia pomimo wcześniejszego zamówienie już w maju br. nie zostały dostarczone przez wydawnictwa do szkoły).

4. Świetlica: Dzieci na świetlice szkolną należy zapisywać do dnia 5 września 2021r. poprzez Dziennik Elektroniczny Vulcan, kierując informacje bezpośrednio do Pani Wioletty Paczyńskiej lub Agnieszki Szkrobut. (należy podać imię i nazwisko dziecka i klasę do której uczęszcza)

5. Stołówka szkolna: Dzieci, które będą spożywać obiady na stołówce szkolnej należy zapisywać poprzez kontakt telefoniczny z firmą prowadzącą żywienie. PHU Urszula Zalewska. Numer telefonu: + 48 511 404 157.

Dyrektor ZSP w Muszynie:
Andrzej Gancarz
 

69461